XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
-1 1     29.0  31.0 
2
HACKETT Paul
MOSSOP David
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
-15 15     15.0  45.0 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
-3 3 -0.5  -0.5  26.5  32.5 
4
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
1 -1     31.0  29.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
15 -15     45.0  15.0 
6
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
-18 18     12.0  48.0 
7
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
-30 30 -0.5  -0.5  -0.5  59.5 
8
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
11 -11 -1.0    40.0  19.0 
9
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
1 -1     31.0  29.0 
10
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
10 -10     40.0  20.0 
11
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
-5 5     25.0  35.0 
12
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 -8     38.0  22.0 
13
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
18 -18 -0.5  -0.5  47.5  11.5 
14
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
16 -16     46.0  14.0 
15
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
4 -4     34.0  26.0 
16
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
23 -23     53.0  7.0 
17
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
-15 15     15.0  45.0 
18
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
-7 7     23.0  37.0 
19
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
-7 7     23.0  37.0 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
59.5 
2
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
53.0 
3
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
48.0 
4
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
47.5 
5
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
46.0 
6
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
45.0 
7
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
45.0 
8
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
45.0 
9
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
40.0 
10
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
40.0 
11
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
38.0 
12
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
37.0 
13
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
37.0 
14
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
35.0 
15
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
34.0 
16
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
32.5 
17
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
31.0 
18
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
31.0 
19
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
31.0 
20
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
29.0 
21
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
29.0 
22
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
29.0 
23
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
26.5 
24
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
26.0 
25
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
25.0 
26
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
23.0 
27
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
23.0 
28
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
22.0 
29
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
20.0 
30
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
19.0 
31
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
15.0 
32
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
15.0 
33
HACKETT Paul
MOSSOP David
15.0 
34
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
14.0 
35
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
12.0 
36
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
11.5 
37
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
7.0 
38
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
-0.5